Arengukava

AS Kuressaare Soojus üldeesmärk on rahuldada tarbijate soojusenergia vajadusi kvaliteetse teenuse osutamise kaudu.

Ettevõttele on oluline:

  • Tagada tarbijale katkematu soojusenergiaga varustamine konkurentsivõimelise hinnaga. Müüdav soojusenergia hind on Eestiga võrreldes odavamate seas;
  • Olla tarbijale avatud ja läbipaistva tegevusega;
  • Kasutada ja osta kokku kohalikku kütust (puit);
  • Koostöö kohalike väikeettevõtete ja metsaomanikega, mis tagab kohaliku kütusega varustamise.

 

Ettevõttele kuulub Kuressaare linnas kaks katlamaja – Kalevi katlamaja ja Luha katlamaja, lisaks veel väikesed katlamajad Saare maakonnas, mis varustavad soojusenergiaga kokku umbes 8000 inimest.

2013. aasta I kvartalis avati Kuressaares koostootmisjaam. Sooja ja elektri koostootmise tööle rakendamisega on võimalik saavutada keskkonnasäästlikkuse ja efektiivsuse tõus.

 

Soojusallikad

Uus kombijaam Kuressaares võimaldab tõsta hakkpuidu osatähtsust kohalikus soojamajanduses seniselt 80 protsendilt 95 protsendini  ning uudsena toodetakse nüüd hakkpuidust ka elektrienergiat. Esmakordselt Eestis kasutatakse soojuskandjana siinse koostootmisjaama katlas  termaalõli ja turbiinis silikoonõli.

Kalevi katlamajas suureneb puidu osatähtsus kasutatavate kütuste hulgas.

Luha tn katlamajas jääb kasutatavaks kütuseks raske kütteõli. Uute katelde lisamine on võimalik nii olemasolevate katelde asemele nende ressursi ammendumisel kui ka nende kõrvale.

 

Soojustrassid ja soojusõlmed

Uute soojustrasside ehitus sõltub tarbijate liitumisest. Kui seni on tegeldud trasside töökindluse tõstmisega, siis edaspidi on prioriteediks soojuskadude vähendamine torustike isolatsiooni vahetusega ja vanade soojustrassi torude asendamine eelisoleeritud torudega. Soojusõlmedes on plaanis üle minna sõltumatule ühendusviisile (soojusvahetid küttele).

 

Tarbijad

Uusi potentsiaalseid tarbijaid loodab AS Kuressaare Soojus eelkõige neisse piirkondadesse, mis külgnevad suuremate magistraaltrassidega:

  • endine Aia tn sõjaväeosa
  • Tuulte Roos
  • Kaare tn ja Kuressaare Gümnaasiumi vaheline ala
  • kolmnurk Kudjape – Ida Niit – Marientali tee
  • endine Marientali sõjaväeosa
  • Kalevi tn, Ringtee ja Tallinna tn vaheline ala

 

Lisaks ülaltoodule on võimalik liitumine kesklinnas nendel tarbijatel, kes praegu kasutavad mingit muud kütteliiki. Näiteks Holostovi kompleks, elamud Rootsi tn ja Ojassoo tn ääres jne.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265