Firmast

Kaugküte hakkas Kuressaares arenema 1973. aasta algul, mil moodustati Kingissega Linna Ühendatud Katlamajade ja Soojusvõrkude Dirketsioon. Ettevõte renoveeriti 01.01.1980. aastal Kingissepa Rajooni Soojusvõrkude Ettevõtteks, alates 1994. aasta märtsist munitsipaalettevõtteks Kuressaare Soojusvõrgud. Alates oktoobrist 1996 on ettevõte registreeritud Aktsiaselts Kuressaare Soojus on kantud äriregistrisse 28.10.1996. Kuni 31.12.2017 oli Kuressaare Soojuse aktsiate ainuomanik Kuressaare Linnavalitsus.
Alates 01.01.2018 on aktsiate omanik Saaremaa Vallavalitsus.

Ettevõtte põhitegevus on soojusenergia tootmine, edastamine ja müük.

Kuressaare linnas kuulub ettevõttele kaks katlamaja – Kalevi katlamaja ja Luha katlamaja. Kalevi katlamajas on neli katelt koguvõimsusega 29 MW, millest kahe kütuseks on hakkpuit, puukoor ja saepuru ning kahel põlevkiviõli. Lisaks on paigaldatud katlamajja hakkpuidukatelde suitsugaaside jahutaja-kondenseerija võimsusega 2 MW. Kõik katlamajas olevad katlad on veekatlad.

Kalevi katlamaja kõrval asub 2013. aastal valminud soojuse ja elektri koostootmisjaam. Jaama katla võimsus on 12 MW ja elektrigeneraatori võimsus 2,4 MW. Lisaks on jaamas suitsugaaside jahutaja – kondenseerija võimsusega 3 MW. Koostootmisjaama kütuseks on hakkpuit.

Luha katlamajas on kaks veekatelt koguvõimsusega 16 MW, mille kütuseks on põlevkiviõli. Luha katlamaja juhtimine toimub Kalevi katlamajast ja see käivitatakse reeglina, kui välisõhu temperatuur langeb alla -8 ºC.

Kuressaares kuulub ASile Kuressaare Soojus 33,99 km soojustorustikke läbimõõduga 20-300 mm, millest 19,91 km (59%) on eelisoleeritud torudest ning 5,39 km (16%) on kaasaegse isolatsiooniga maapealsed või maa-alused betoonkanalites asuvad torustikud. Aastal 2018 toodeti ettevõttele Kuressaares kuuluvates katlamajades ja koostootmisjaamas kokku 77 950 MWh soojusenergiat, sellest 76 492 MWh (98,1%) puitkütustest.

Kuressaare Soojusel on seisuga 31.12.2018 Kuressaares 224 lepingulist klienti, soojusvõrguga on ühendatud 321 hoonet.

Aasta lõpu seisuga kuulub väljaspool Kuressaaret AS Kuressaare Soojusele üks väikekatlamaja, mis asub Upa külas ja varustab soojusega sealset Kuressaare Ametikooli õppekompleksi.

AS Kuressaare Soojus osutas 2018. aastal Saare maakonnas hooldusteenust eraettevõtjatele ja omavalitsustele kuuluvates katlamajades: OÜ Saaremaa Lihatööstus, Saaremaa Vallavalitsus, OÜ Karja Pagar, OÜ Insel Woodhouse, OÜ Reta Puit.
Alates 01.01.2009 osutab AS Kuressaare Soojus OÜ-le Orissaare Soojus Orissaares asuva katlamaja ja soojusvõrgu käitamisteenust.

ASil Kuressaare Soojus on brigaad, mis ehitab ja remondib soojustorustikke.

AS Kuressaare Soojus tegeleb hakkpuidu valmistamisega ümarpuidust, saeveskites tekkivatest pindudest ja raielangile jäävatest okstest ning võsast.

AS Kuressaare Soojusele kuuluvad alates 2012. aasta detsembrist Kuressaare linna tänavavalgustuse varad, aktsiaselts osutab Kuressaare linnale tänavate
valgustamise teenust.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265