Firmast

Kaugküte hakkas Kuressaares arenema 1973. aasta algul, mil moodustati Kingissega Linna Ühendatud Katlamajade ja Soojusvõrkude Dirketsioon. Ettevõte renoveeriti 01.01.1980. aastal Kingissepa Rajooni Soojusvõrkude Ettevõtteks, alates 1994. aasta märtsist munitsipaalettevõtteks Kuressaare Soojusvõrgud. Alates oktoobrist 1996 on ettevõte registreeritud Äriregistris aktsiaseltsina Kuressaare Soojus registrikoodi 10105549 all. Ettevõte kuulub 100% Kuressaare linnale.

Ettevõtte põhitegevus on soojusenergia tootmine, edastamine ja müük.

Kuressaare linnas kuulub ettevõttele kaks katlamaja – Kalevi katlamaja ja Luha katlamaja. Kalevi katlamajas on neli katelt koguvõimsusega 29 MW, millest kahe kütuseks on hakkpuit, puukoor ja saepuru ning kahel põlevkiviõli. Lisaks on paigaldatud katlamajja hakkpuidukatelde suitsugaaside jahutaja-kondenseerija võimsusega 2 MW. Kõik katlamajas olevad katlad on veekatlad.

Kalevi katlamaja kõrval asub 2013. aastal valminud soojuse ja elektri koostootmisjaam. Jaama katla võimsus on 12 MW ja elektrigeneraatori võimsus 2,4 MW. Lisaks on jaamas suitsugaaside jahutaja – kondenseerija võimsusega 3 MW. Koostootmisjaama kütuseks on hakkpuit.

Luha katlamajas on kaks veekatelt koguvõimsusega 16 MW, mille kütuseks on põlevkiviõli. Luha katlamaja juhtimine toimub Kalevi katlamajast ja see käivitatakse reeglina, kui välisõhu temperatuur langeb alla -5 ºC.

Kuressaares kuulub ASile Kuressaare Soojus 33,75 km soojustorustikke läbimõõduga 20-300 mm, millest 17,66 km (52%) on eelisoleeritud torudest ning 2,3 km (7%) on kaasaegse isolatsiooniga maapealsed või maa-alused betoonkanalites asuvad torustikud. Aastal 2015 toodeti ettevõttele Kuressaares kuuluvates katlamajades ja koostootmisjaamas kokku 71 028 MWh soojusenergiat, sellest 69 172 MWh (97,4%) puitkütustest.

Kuressaare Soojusel on seisuga 31.12.2015 Kuressaares 209 lepingulist klienti, soojusvõrguga on ühendatud 317 hoonet.

Aasta lõpu seisuga kuulub väljaspool Kuressaaret AS Kuressaare Soojusele üks väikekatlamaja, mis asub Upa külas ja varustab soojusega sealset Kuressaare Ametikooli õppekompleksi. Kuni septembri lõpuni töötas Aste alevikus Lääne-Saare vallale kuuluvat lastepäevakodu hoonet soojusega varustav katlamaja, mille kütuseks oli kerge kütteõli. Alates oktoobrist Kuressaare Soojus seal soojust ei müü, katlamaja on demonteeritud ja lastepäevakodu hoone on maaküttel.

AS Kuressaare Soojus osutas 2015. aastal Saare maakonnas hooldusteenust eraettevõtjatele ja omavalitsustele kuuluvates katlamajades: OÜ Saaremaa Lihatööstus, Kaarma Vallavalitsus, Pihtla Vallavalitsus, OÜ Saare Leib, OÜ Karja Pagar, OÜ Saare Frydendahl, OÜ Reta Puit.
Alates 01.01.2009 osutab AS Kuressaare Soojus OÜ-le Orissaare Soojus Orissaares asuva katlamaja ja soojusvõrgu käitamisteenust.
.

ASil Kuressaare Soojus on brigaad, mis ehitab ja remondib soojustorustikke. Teenustööna teostab ettevõte katlamajade ja soojussõlmede ehitust, hooldust ja remonti. AS Kuressaare Soojus tegeleb ka puiduhakke valmistamisega ümarpuidust, saeveskites tekkivatest pindudest ja raielangile jäävatest okstest ning võsast.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265