Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest

AS Kuressaare Soojus kavatseb asendada olemasoleva tootmisseadme Kuressaares Kalevi tn 1a katlamajas. Vastavalt kaugkütte seadusele § 14’1 „Soojuse ostu korraldus“ teavitame lepingu sõlmimise kavatsusest, järgnevatel praegusel ajal teadaolevatel tingimustel:
Uue tootmisseadme võimsus on ca 3,5 MW;
Kütusena kasutada taastuvat hakkpuitu.
Aastane tootmismaht on  ca 12 000 MWh ;
Uus tootmisseade peab olema tootmiseks valmis 31.08.2023 a.

Huvitatud soojuse tootjatel palun esitada sooviavaldus alljärgneva informatsiooniga:
Seadme käitaja andmed;
Seadme (sh liitumistorustiku) planeeritav asukoht ja õiguslik alus ( kokkulepe omanikuga) sinna seadme paigaldamiseks.
Seadme tehnoloogia kirjeldus;
Seadme valmissaamise eeldatav ajagraafik
Sooviavaldus koos nõutud informatsiooniga esitada kirjalikult allkirjastatuna kinnises ümbrikus Kuressaare Soojusele aadressil Kalevi 1A, Kuressaare hiljemalt 12.09.2020 ja anda see üle allkirja vastu.
Lisainformatsioon: info@kuressaaresoojus.ee. Tel 45 31270
Käesolev teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsuse teeb Kuressaare Soojus lähtuvalt laekunud teabest. Teates soovitud informatsiooni esitamata jätmise, valeandmete esitamise või tingimustele mittevastavusel ei loeta sooviavaldust käesolevale teatele vastavaks.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265